ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม (26/08/2558)
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.58 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานพร้อมมอบหมายหน้าที่ให้ ...
ต้อนรับคณะผู้แทนธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (ธสก.) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (20/08/2558)
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.58 เวลา 12.00 น.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (ธสก.) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในหัวข้อ "โรงเรียน ...
เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา (25/08/2558)
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.58 เวลา 6.30 น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงครามได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ย ...
ร่วมฟังธรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  (21/08/2558)
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.58 เวลา 8.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ...
อบรมเกษตรกรสมาชิกในหลักสูตร "หลักการและวิธีการสหกรณ์" และ "การจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุน" (20/08/2558)
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 เวลา 8.30 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรราย ...