สอนเเนะการทำบัญชีฯ ณ วัดดาวดึงส์ (09/04/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงครามจัดกิจกรรมให้ความรู้เเละสอนเเนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งเเจกเอกสารการบันทึกบัญชี เเก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ..
อ่านต่อ  
รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส (26/03/57)...เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะอนุกรรมการประกวดกิจกรรม 5 ส เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยมี..
อ่านต่อ  
ส่งเสริมการทำบัญชี ณ วัดบางกล้วย (21/03/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงครามร่วมกับสภาเกษตรจังวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มเกษตรตำบลโรงหีบ ได้จัดบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนำร่องของอำเภอบางคนที โดยนางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อม..
อ่านต่อ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.บางขันเเตก (13/03/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี เพื่อให้ความรู้ และให้คำปรึกษาเเนะนำด้านการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งได้นำเอกสารทางบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เเจกให้..
อ่านต่อ
สอนบัญชีฯ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม (28/02/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวช่อทิพย์ พานารถ ได้บรรยายให้ความรู้ สอนเเนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน..
อ่านต่อ  
ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (27/02/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราฃการเเละลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประะชุมประจำเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเเต่ละสายงาน พร้อมทั้งซักซ้อมเเนวทาง..
อ่านต่อ
อบรมการจัดทำบัญชีฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ Smart Farmer ต.จอมปลวก (26/02/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เเละบัญชีต้นทุนอาชีพเเก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตร..
อ่านต่อ
พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันสหกรณ์เเห่งชาติ (26/02/57)...นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาเเห่งสหกรณ์ไทย" ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม..
อ่านต่อ   
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เฝ้าฯ รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) (24/02/57)..
อ่านต่อ   
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต. บางเเค (20/02/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับนายชุมพล เวชการ ครูบัญชี ต.บางเเค จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2557 โดยมีนางสาวศิริพร สุขประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี..
อ่านต่อ
โครงการบำบัดทุกข์ - บำรุงสุขฯ ณ วัดตะโหนดราย(12/02/57)...นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยสำนักงานตรวจญบัชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ...
อ่านต่อ  
โครงการปฏิบัติธรรม และศึกษาดูงานฯ (29/01/57)...เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเเละศึกษาดูงาน ณ จ.เพชรบุรี เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งสิ้น จำนวน 16 คน ได้...
อ่านต่อ  
ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2557 (15/01/57)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมสำนักงานฯ เพื่อเเจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคำสั่ง ติดตามเเผนงาน พร้อมทั้งพูดคุย และ ...
อ่านต่อ   
มอบเกียรติบัตร "คนรักบัญชีต้นทุนอาชีพ ครั้งที่ 2" (14/01/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวศิริพร สุขประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายนคร นาคสมบัติ ครูบัญชีประจำตำบลลาดใหญ่ ได้มอบรางวัลชมเชยในการ ...
อ่านต่อ  
ส่งเสริมการจัดทำบัญชี ต.นางตะเคียน (10/01/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับครูบัญชี ต.นางตะเคียน ได้เข้าร่วมจัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับสมาชิก อสม.นางตะเคียน ...
อ่านต่อ  
ส่งเสริมการจัดทำบัญชี ตามโครงการ Smart Farmer (10/01/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเป็น Smart Farmer ต้นแบบเรื่องการเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ..
อ่านต่อ
ส่งเสริมการจัดทำบัญชี ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการทำประมงฯ (10/01/57)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงครามร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสง...
อ่านต่อ  
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดหนองกระพง (09/01/57)...นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน ."โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางณัฐนันท์..
อ่านต่อ  
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ประจำปี 2557 (23/12/56)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก...
อ่านต่อ
อบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชี ขึ้นพื้นฐาน" (16/12/56)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชี ขึ้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม"...
อ่านต่อ  
เริ่มแล้ว..เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองเเม่กลองครั้งที่ 16 (13/12/2556)...บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน "กินปลาทูเเละของดีเมืองเเม่กลอง ครั้งที่ 16 ตอน ชักแม่น้ำทั้งห้า" ซึ่งเป็นการเล่าเรื่อง...อ่านต่อ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดช่องลม (12/12/2556)...นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ " โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางณัฐนันท์...
อ่านต่อ  
พิธีเฉลิมพระชมมพรรษาฯ 5 ธันวา มหาราช (05/12/2556)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิณาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (04/12/2556)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลุกจ้างในสังกัดฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ...
อ่านต่อ  
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (04/12/2556)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ...
อ่านต่อ  
อบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (19/11/2556)...นางสาวธนศร ลักษณ์อำนวยพร นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนายอโนชา หลีสุวรรณ ครูบัญชี ต.เเควอ้อม จัดอบรมการจัดทำบัญชี ให้เเก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.เเควอ้อม จำนวน 47 ราย เพื่อ...
อ่านต่อ  
ส่งเสริมการจัดทำบัญชี ต.เเควอ้อม (15/11/2556)...นางสาวธนศร ลักษณ์อำนวยพร นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับครูบัญชี ต.เเควอ้อม ได้เข้าร่วมสอนเเนะ และให้ความรู้การจัดทำบัญชี รับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับสมาชิก..
อ่านต่อ  
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (14/11/2556)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เผยเเพร่ความรู้ด้านบัญชี พร้อมทั้งให้คำเเนะนำและบริการสอนเเนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนเเละบัญชีต้นทุนประกอบ..
อ่านต่อ  
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันพระบิดาเเห่งฝนหลวง (14/11/2556)...นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวธนศร ลักษณ์อำนวยพร... อ่านต่อ  
ประชุมกรรมการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ (13/11/2556)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2556...
อ่านต่อ  
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวาฯ (13/11/2556)...เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานฯ นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จ...
อ่านต่อ  
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (08/11/2556)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมกับครูบัญชี ต.คลองเขิน ได้เข้าร่วมจัดอบรมสอนเเนะการจัดทำบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับ...
อ่านต่อ
จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2557 (04/11/2556)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดยนางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เเละลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อเเจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ...
อ่านต่อ
บรรยายให้ความรู้ สอนเเนะการจัดทำบัญชี (01/11/2556)...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้บรรยายให้ความรู้สอนเเนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน เเละบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แก่สมาชิกในโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรฯ ของสหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด เพื่อ...
อ่านต่อ
พิธีรับเกียรติบัตร Smart Officer ของจังหวัดสมุทรสงคราม(29/10/2556)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้รับเกียรติบัตร Smart Officer ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามนโยบาย Smart Farmer & Smart officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
อ่านต่อ
พิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2556 (28/10/2556)...นางสาวช่อทิพย์ พานารถ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล...
อ่านต่อ
กิจกรรมประกวด "คนรักบัญชีต้นทุน ครั้งที่ 2(17/10/2556)...นางสาวธนศร ลักษณ์อำนวยพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ มอบรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ให้แก่ผู้ถูกคัดเลือก ณ อ.บางคนที เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556...
อ่านต่อ
มอบรางวัลกิจกรรมประกวด "คนรักบัญชีต้นทุน ครั้งที่ 2(14/10/2556)...นางสาวธนศร ลักษณ์อำนวยพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ให้แก่ผู้ถูกคัดเลือก ณ วัดสินวิเศษศรัทธาธรรม ต.บางคนที เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556...
อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ส(14/10/2556)...พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมศาลากลางฯ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556...
อ่านต่อ
'