ประชุมมอบหมายและแบ่งงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชี ปีงบประมาณ 2560 (14/9/2559)
วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม จัดประชุมมอบ            อ่านต่อ...
 
พิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์องค์ราชา องค์ราชินี (14/9/2559)
วันที่ 14 กันยายน 2559 นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์            อ่านต่อ...
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2559 (14/9/2559)
วันที่ 14 กันยายน 2559 นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก           อ่านต่อ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560  (12/9/2559)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ       อ่านต่อ...
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ (12/9/2559)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ         อ่านต่อ...