เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมเกษตรกร (มะพร้าว) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง ในโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในเขตเกษตรโซนนิ่ง โดยหยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559 (30/11/2558)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมเกษตรกร (มะพร้าว) ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง ...
เข้าร่วมการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรการเลี้ยงปลานิลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (30/11/2558)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงประจำปีงบ ...
เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมเกษตรกร (ข้าว) ตำบลแพรหนามแดง อำเภออัมพวา ในโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในเขตเกษตรโซนนิ่ง โดยหยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559 (28/11/2558)
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมเกษตรกร (ข้าว) ตำบลแพรหนามแดง อำเภออัมพวา ในโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในเขต ...
พิธีอัญเชิญพระประทีป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับลอยพระประทีปในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2558 (25/11/2558)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางณัฐนันท์ ใจเปี่ยมชัยกมล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระประทีป จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับลอยพระประทีป ...
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 (25/11/2558)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น. นางสาวสุจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 พระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์นานัปการแก่ ...