ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานบ้านโรงกุ้งมั่นคง (28/06/2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้จัดการแปลง นายกริชา จึงเจริญ ข้าวจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เมล็ดข้าวราชบุรี เป็นประธานในการประชาคม โครงการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ประจำปี 2558 ณ ศูนย์สาธิตการเกษตร หมู่ 3 ต.แพรกหนามแดง...
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฯครั้งที่ 3/2558  (25/06/2558)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด สมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมบางคนที โดยนายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล...
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (24/06/2558)
มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยนางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือก ใช้สินค้า Q จังหวัดสมุทร...
ประชาคม โครงการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ประจำปี 2558 (22/06/2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้จัดการแปลง นายกริชา จึงเจริญ ข้าวจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เมล็ดข้าวราชบุรี เป็นประธานในการประชาคม โครงการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ประจำปี 2558 ณ ศูนย์สาธิตการเกษตร หมู่ 3 ต.แพรกหนามแดง...
ประชุมการขับเคลี่อนด้านการตลาดโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว)
ครั้งที่ 1/2558 (19/06/2558)
นางสาววิลาวัณย์ ศรีประสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมการขับเคลี่อนด้านการตลาดโครงการส่งเสริมการ เกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) ครั้งที่ 1/2558 ณ ...
ประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 5/2558 (18/06/2558)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม...
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2/2558 (17/06/2558)
มื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัด สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวขนิษฐา...
ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรฯ (17/06/2558)
นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม...
"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” (16/06/2558)
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.09 น. นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”เพื่อเป็นการสร้าง ...
ประชุมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ (ส้มโอ) (15/06/2558)
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยนางสาวสุนันทา ขำหิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ได้เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ (ส้มโอ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่ตำบลบางนางลี่...